Vés al contingut (premeu Retorn)

Objectius del programa

L'objectiu del programa de doctorat Anàlisi Estructural és formar investigadors de qualitat en el camp de l'anàlisi estructural, entenent-lo en el sentit més ampli dins de la mecànica dels medis continus i en el seu tractament mitjançant tècniques numèriques fonamentalment d'elements finits. El programa se centra en dues vessants bàsiques:

  • Vessant metodològica.
  • Aplicacions.
imatge problema matematic decoratiu
Vessant metodològica.
En aquest cas, els objectius són:
- Coneixement i tractament numèric de les tipologies estructurals més utilitzades: continu bidimensional i tridimensional, làmines, bigues i plaques.
- Coneixement de les equacions constitutives tensodeformacionals dels materials a fi de poder-ne analitzar el comportament.
- Plantejament numèric de les equacions diferencials que regeix el comportament estructural dels materials.
- Anàlisi de diferents tècniques de resolució numèrica de les equacions discretitzades plantejades, incloent-hi problemes d'acoblament i d'interacció.

Aplicacions.
Tan bon punt els alumnes han adquirit els coneixements bàsics dels aspectes exposats en el punt anterior, es pretén que optin per alguna especialització d'acord amb els objectius de la seva tesi doctoral.
Es tenen en compte els camps següents:
- Simulació numèrica de processos: laminat, forja, solidificació, embotició, etc.
- Enginyeria estructural: anàlisi numèrica de materials compostos, anàlisi sísmica, patologies d'estructuració, etc.
- Paral·lelització.
                                         simulacio d'una pressa amb colors degradats