Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d’elaborar un pla de recerca, abans de finalitzar el primer any, que s’ha d’incloure en el document d’activitats.

 

Aquest pla, que es pot millorar al llarg dels estudis de doctorat, ha de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora, i ha d’incloure la metodologia que s’utilitzarà i els objectius que es volen assolir amb la recerca.

 

La primera presentació del pla de recerca es fa mitjançant una defensa pública, que és avaluada per un tribunal de tres doctors o doctores, dos del programa de doctorat i un tercer d’extern al programa.

 

Aquest tribunal emet una acta amb la qualificació de satisfactori o no satisfactori.

 

L’avaluació positiva del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar al programa de doctorat.

 

Si l’avaluació no és satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposa d’un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou pla de recerca, que és avaluat per la comissió acadèmica del programa de doctorat.

 

Aquesta mateixa comissió s’encarrega d’avaluar anualment el pla de recerca i la resta d’evidències incloses en el document d’activitats del doctorand o doctoranda.

 

Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comporten la baixa definitiva del programa.

 

Si el doctorand o doctoranda canvia de tema de tesi és necessari que presenti un nou pla de recerca.

Contingut del Pla de Recerca:


- Dades identificatives del doctorand/a i del director/a de la tesi que es proposa.

- Títol

- Resum

- Metodologia que s'utilitzarà
- Objectius que es volen assolir

 -Estat de la qüestió
- Pla de treball, que ha d’incloure una estimació de calendari.

- Recerca bibliogràfica.

 -Publicacions fetes en el camp d’estudi, si n’hi ha.